Khajan Chidaiyaa Lyrics

Jhalki

Khajan Chidaiyaa Song Lyrics in English

ek din ek khajan chidiya apne lol me eko dana leke chalal jai rahal
jake batho rahal eko khuta par to dana uh me gir gal
wo gai badyi ke pas badyi badyi khuta chiro khuta me mor dal hai
ka khai ka piyi ka leke pardesh jayi to badyi bolal
eko dana ke baste ham khuto chirab ja bhag yaha se

ab badyi tu ka bhuj we ek dana me hamri duniya b
to dukhi ho gayil fir gayil raja ke pas
raja raja badyi dato badyi badyi na khuta chire
khute me mori dal hai ka khai ka piyi ka leke pardesh jayi
to raja bolal ek dana ke baste ham badyi ko datev
jaa bhag yha se baklol

chidiya himat nhi ke haral fir gai rani ke pas
rani rani rani raja samjhao raja raja na badyi date
badyi na khuta chire khuta me mori dal hai
ek dana ke baste ham raja samjhaya badmas khi ki ja bhag yha se

ab aayl uko gusa gayil sap ke pas
sap sap rani daso rani rani na raja samjaya
raja na badyi date badyi na khuta chire khute me mor dal hai
sapo bolal ham na jaye fir wo gayil lathi ke pas
lathi bolal dalas hamra chahi santi

hey jab dekha jab mar pit karela hamra dana baste santi
fir gayil aag ke pas aag aag lathi jalao lathi na sap mare
sap na rani dese rani na raja samjaya raja na badyi date
badayi na khuta chire khute me mor dal hai
ka khai ka piyi ka lake pardesh jayi okar bad gayi smunder ke pas

smunder smunder aag bhujao aag aag na lathi jalaye
lathi na sap mare sap na rani dase
rani na raja samjaye smunder bolal nahi hey smunder pat etna badka or dil bita barka fir gayil hathi ke pas
hathi hathi smunder shoko smunder to hathi bolal aacha
chalal ham chalat hai hathi ke pas himat wa himat
shok sakat ekai sudag me mager himat dekhe
dono ki gayil smunder ke pas to smunder bolal

hamko shoko wokho mat koi ham to aag bhuja banoi
ab aaye na reste pe chala aage badal
aag bolal hamko bhuja bhujao mat koi
ham ta lathi jla chaloi
ase ki karke lathi bolal ham sap ko mare
sap bolal ham rani ko dese
rani bolal ham raja samjaye
raja bolo ham badyi ko datab ja kar ke badyi khuta chir las
apan dana leke khajan chidiya khulal aasman me fural se ud gayi.

How Many Likes for Khajan Chidaiyaa Song ?

Latest Movie Lyrics

You may also be interested in

Share Your Comments About Khajan Chidaiyaa

Disclaimer

  • Khajan Chidaiyaa song lyrics listed in the site are for promotional purposes only
  • We do not provide paid / free Khajan Chidaiyaa song download.
  • Khajan Chidaiyaa meaning & Khajan Chidaiyaa lyrics meaning are available in the tamil Khajan Chidaiyaa translation section.
  • There may be slight change from the original lyric and the Khajan Chidaiyaa tamil lyrics & Khajan Chidaiyaa English lyrics due to the typing error and request you to inform us using the feedback form.
  • Khajan Chidaiyaa Mp3 is not available in the site and we request you to buy the original audio cd from Tamil Music Online Stores like