Theaters in Dharmavaram

Chakravarthi Theatre
KPT Street, Opposite Varalakshmi, Vijaya Lakshmi Theatres, Sanjay Naga
Dharmavaram
Lakshmi Chakravarthi Chitralaya Theatre
Dharmavaram
Dharmavaram
Ranga Cine Central
Dharmavaram - Puttaparthi Road, Parthasaradhi Nagar, Dharmavaram
Dharmavaram
Sree Devi Picture Palace
Dharmavaram
Dharmavaram