Theaters in Boisar

Chitralaya Cinema
- Tarapur Road, Katkar
Boisar
KT Multivision
Navapur Road, Tarapur M I D C, Near Melody Healthcare Privated Limited
Boisar