Theaters in Bantam

Bantam Cinema
115 Bantam Lake Road, Bantam, Connecticut
Bantam - 6750